Družbenogeografske značilnosti

Kmetijstvo: raba tal na ravninah in v gričevjih

Glede na tip reliefa (ravnina, gričevje) je močno odvisna tudi raba tal. Na ravninah prevladuje usmerjenost v poljedelstvo in živinorejo. Razvite so vse panoge živinoreje, še posebej mlečna in mesna govedoreja, prašičereja in perutninarstvo. V gričevju sta gospodarsko najpomembnejša vinogradništvo in sadjarstvo, pa tudi ekstenzivna živinoreja. Poljedelstva je sorazmerno malo in je vezano predvsem na dna dolin.