Poseljenost in naselja

Med mesti in podeželjem – suburbana naselja

Nekdanja zasnova mest je v času razmaha industrijske dejavnosti, še zlasti pa v 70-ih in 80-ih letih 20. stoletja, postala premajhna, zato so se mesta začela širiti navzven ter so pri tem vključevala tudi primestna naselja. Obrobja mest so bila zaradi cenejše zemlje, prometne bližine, kasneje pa tudi zaradi boljših bivalnih pogojev privlačna za priselitev delovne sile, ki se je zaposlovala v mestih. Takim naseljem, ki predstavljajo nekakšno vez med mestom in podeželjem, pravimo suburbano naselje. Suburbana naselja običajno ne upoštevajo zasnove starega mestnega jedra, temveč se širijo stihijsko, velikokrat brez prave urbanistične zasnove.