Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Ekologija 2

Vsebuje 120 strani. Na 80 straneh z vsebino se nahaja več kot 180 fotografij in slik, več kot 50 grafov, tabel  in zemljevidov ter več kot 50 animacij.  Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.


Poglavja

Biotska pestrost    
Dejavniki, ki vplivajo na raznovrstnost    
Pomen biotske pestrosti    
Kopenski ekosistemi    
Sladkovodni ekosistemi    
Kulturna evolucija človeka in njene posledice
Ekosistemi oceanov in morij    
Onesnaževanje ali polucija okolja    
Človekov vpliv na pedosfero    
Človekov vpliv na hidrosfero    
Človekov vpliv na atmosfero    
Človekov vpliv na biosfero
Zakonsko varstvo okolja in naravne dediščine

Vstopi

Tematika:

Opis

Zgoščenka Ekologija 2, z vsebinskimi sklopi biotska pestrost, ekosistemi in varovanje okolja je v osnovi zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku biologije na gimnazijah (splošno izobraževanje: Ekologija). Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta  in maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka biologije. Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te.

Zgoščenka se lahko uporablja pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, sheme, tabele ali slike). Številne animacije, podprte s slikovnim gradivom omogočajo uporabniku nazorno predstavo o določenih procesih. Še posebej procesi na nivoju genov ali na nivoju molekul so predstavljeni postopoma, po korakih, tako da je učencu omogočeno postopno osvajanje znanja, za učitelja pa je uporaben pripomoček pri razlagi.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure. Naloge so zasnovne tako, da velikokrat vsebujejo tudi slike in sicer z namenom, da se učenci ob uporabi nalog tudi učijo.

Temeljni namen zgoščenke Ekologija 2 je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje biologije, dijakom pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.