Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Slovenija - družbenogeografske značilnosti

Vsebuje 130 strani. Na 130 straneh z vsebino se nahaja 100fotografij in slik, več kot 40 zemljevidov, 57  grafov in tabel ter 71 animacij. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.


Poglavja


Nekaj primerjav Slovenije z evropskimi in nekaterimi svetovnimi državami    
Kratek pregled zgodovine slovenskega prebivalstva in Slovenije    
Prebivalstvo    
Poseljenost in naselja    
Gospodarstvo    
Rudarstvo in energetika    
Kmetijstvo    
Industrija    
Promet    
Turizem    
Stanje okolja in zavarovana območja v Sloveniji

Vstopi

Tematika:
Oznake: ,

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Slovenija - družbenogeografske značilnosti na slikovit in zanimiv način predstavlja družbeno geografske značičnosti Slovenije.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku geografije:

-    v tretjem letniku gimnazij
-    v tretjem letniku srednjih šol in
-    v osnovnih šolah.

Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika gimnazij in srednjih šol, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka geografije.

Učni cilji so usklajeni tudi s cilji v učnem načrtu za pouk zgodovine v osnovni šoli.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo nazorno predstavo o tedanjem času ter mu pomagajo pri razumevanju preteklosti. Opisi in razlage so enostavni kar pri učencih spodbuja razmišljanje o geografiji Slovenije.  

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Slovenija - družbenogeografske značilnosti je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.