Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Slovenija - naravnogeografske značilnosti

Vsebuje 90 strani. Na približno 90 straneh z vsebino se nahaja okoli 100 fotografij in slik, več kot 40 zemljevidov, 43 grafov in tabel ter 52 animacij. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.


Poglavja

Geografska lega
Pokrajine
Geologija in tektonika
Relief
Podnebje
Prsti
Rastlinstvo
Vodovje
Naravne nesreče

 

 

Vstopi

Tematika:
Oznake: ,

Opis

Zgoščenka Geografija: Naravnogeografske značilnosti Slovenije je v osnovi zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku geografije v tretjem letniku gimnazij. Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta, učbenika in maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka geografije. Učni cilji so usklajeni tudi s cilji v učnem načrtu za pouk geografije v osnovni šoli in sicer v devetem razredu devetletne osnovne šole. Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te.

Zgoščenka se lahko uporablja pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporabljajo kot osnovni vir vsebine ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Številne animacije, podprte s slikovnim gradivom omogočajo uporabniku nazorno prostorsko predstavo o legi in videzu določenih pokrajin, tipičnega rastlinstva, tipih podnebja in mnogih drugih značilnostih.

S pomočjo tipa animacije, v kateri lahko uporabnik sam izbere želene tematske zemljevide na isti podlagi in jim določi prosojnost, s čimer si lahko po potrebi sestavi poljuben zemljevid.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen zgoščenke Geografija: Naravnogeografske značilnosti Slovenije je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.