Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Ekologija 1

Vsebuje okoli 100 strani. Na več kot 70 straneh z vsebino se nahaja več kot 200 fotografij in slik, več kot 20 grafov, tabel  in zemljevidov ter več kot 50 animacij.  Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.


Poglavja

Uvod v ekologijo    
Osnovni pojmi ekologije    
Organizem, okolje in ekološka niša    
Ekološki dejavniki    
Značilnosti populacij    
Neživi ali abiotski dejavniki okolja    
Odnosi med osebki istega okolja    
Ekosistem - struktura in funkcija    
Pretok energije v ekosistemih
Kroženje snovi v ekosistemih

 

Vstopi

Tematika:

Opis

Zgoščenka Ekologija 1, z vsebinskimi sklopi Ekologija, ekosistemi in varovanje okolja je v osnovi zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku biologije na gimnazijah (splošno izobraževanje: Ekologija). Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta  in maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka biologije. Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te.

Zgoščenka se lahko uporablja pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, sheme, tabele ali slike). Številne animacije, podprte s slikovnim gradivom omogočajo uporabniku nazorno predstavo o določenih procesih. Še posebej procesi na nivoju genov ali na nivoju molekul so predstavljeni postopoma, po korakih, tako da je učencu omogočeno postopno osvajanje znanja, za učitelja pa je uporaben pripomoček pri razlagi.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure. Naloge so zasnovne tako, da velikokrat vsebujejo tudi slike in sicer z namenom, da se učenci ob uporabi nalog tudi učijo.

Temeljni namen zgoščenke Ekologija 1 je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje biologije, dijakom pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.