Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Genetika 1

Vsebuje okoli 100 strani. Na več kot 70 straneh z vsebino se nahaja več kot 200 fotografij in slik, 36 grafov in tabel ter 48 animacij. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja. 


Poglavja

Uvod v genetiko
Molekulska genetika
Gen
Genetske informacije se prenašajo
Kako se genetski material med celicami prenaša še drugače kot z razmnoževanjem?
Klasična genetika
Nekatere oblike dedovanja odstopajo od Mendlovih zakonov dedovanja

 

Vstopi

Tematika:

Opis

Zgoščenka Genetika 1 je v osnovi zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku biologije na gimnazijah (splošno izobraževanje: Geni in dedovanje ter izbirni program: Biotehnologija in mikrobiologija), določene teme pa so primerne tudi za pouk biologije na osnovnih šolah pri izbirnem predmetu Genetika v 9. razredu. Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta  in maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka biologije. Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te.

Zgoščenka se lahko uporablja pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, sheme, tabele ali slike). Številne animacije, podprte s slikovnim gradivom omogočajo uporabniku nazorno predstavo o določenih procesih. Še posebej procesi na nivoju genov ali na nivoju molekul so predstavljeni postopoma, po korakih, tako da je učencu omogočeno postopno osvajanje znanja, za učitelja pa je uporaben pripomoček pri razlagi.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure. Naloge so zasnovne tako, da velikokrat vsebujejo tudi slike in sicer z namenom, da se učenci ob uporabi nalog tudi učijo.

Temeljni namen zgoščenke Genetika 1 je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje biologije, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.