Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Vzhodna Evropa

Vsebuje 160 strani. Na približno 100 straneh z vsebino se nahaja okoli 170 fotografij in slik, več kot 60 zemljevidov (50 v animacijah, 13 samostojnih), okoli 40 grafov in tabel ter 60 animacij. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.


Poglavja

Naravnogeografske značilnosti    
Družbenogeografske značilnosti    
Rusija    
Belorusija    
Ukrajina    
Moldavija    
Statistični podatki po temah    
Znane osebnosti

 

Vstopi

Tematika:
Oznake: ,

Opis

Zgoščenka Vzhodna Evropa  je v osnovi zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku geografije v tretjem letniku gimnazij. Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta, učbenika in maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka geografije. Učni cilji so usklajeni tudi s cilji v učnem načrtu za pouk geografije v osnovni šoli in sicer v osmem razredu devetletne osnovne šole. Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te.

Zgoščenka se lahko uporablja pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporabljajo kot osnovni vir vsebine ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).
Številne animacije, podprte s slikovnim gradivom omogočajo uporabniku nazorno prostorsko predstavo o legi in videzu določenih pokrajin, tipičnega rastlinstva, tipih podnebja in mnogih drugih značilnostih.
S pomočjo tipa animacije, v kateri lahko uporabnik sam izbere želene tematske zemljevide na isti podlagi in jim določi prosojnost, s čimer si lahko po potrebi sestavi poljuben zemljevid.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Izdelek Geografija: Vzhodna Evropa vsebuje tudi poglavje s statističnimi podatki po posameznih temah, z možnostjo primerjave podatkov med državami, tudi s Slovenijo, Evropsko unijo in svetovnim povprečjem. Za dijake so primernejši predvsem statistični podatki, na osnovi katerih se dijaki urijo v interpretaciji statističnega gradiva, kakor tudi v pridobivanju znanja, saj so podatki novi (večina podatkov izvira iz zadnjega popisa prebivalstva, oz. je izpeljana iz statističnih indeksov za leto 2009).

Temeljni namen zgoščenke Vzhodna Evropa je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.