Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Geografija Severne Evrope

Vsebuje okoli 200 strani. Na več kot 140 straneh z vsebino se nahaja približno 130 slik in fotografij ter 16 animacij. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.

Poglavja

Naravnogeografske značilnosti    
Družbenogeografske značilnosti    
Danska    
Švedska    
Norveška    
Finska    
Litva    
Islandija    
Latvija    
Estonija    
Statistični podatki po temah    
Znane osebnosti Severne Evrope

 

Vstopi

Tematika:
Oznake: ,

Opis

Spletne strani / zgoščenka Geografija Severne Evrope so v osnovi zasnovane kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku geografije v tretjem letniku gimnazij. Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta, učbenika in maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka geografije. Učni cilji so usklajeni tudi s cilji v učnem načrtu za pouk geografije v osnovni šoli in sicer v osmem razredu devetletne osnovne šole. Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te.

Spletne strani se lahko uporabljajo pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporabljajo kot osnovni vir vsebine ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).
Številne animacije, podprte s slikovnim gradivom omogočajo uporabniku nazorno prostorsko predstavo o legi in videzu določenih pokrajin, tipičnega rastlinstva, tipih podnebja in mnogih drugih značilnostih.
S pomočjo tipa animacije, v kateri lahko uporabnik sam izbere želene tematske zemljevide na isti podlagi in jim določi prosojnost, s čimer si lahko po potrebi sestavi želen zemljevid.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Izdelek Geografija Severne Evrope vsebuje tudi poglavje s statistični podatki po posameznih temah, z možnostjo primerjave podatkov med državami, tudi s Slovenijo, Evropsko unijo in svetovnim povprečjem. Za dijake so primernejši predvsem statistični podatki, na osnovi katerih se dijaki urijo v interpretaciji statističnega gradiva, kakor tudi v pridobivanju znanja, saj so podatki novi (večina podatkov izvira iz zadnjega popisa prebivalstva, oz. je izpeljana iz statističnih indeksov za leto 2008).

Temeljni namen spletnih strani / zgoščenke Geografija Severne Evrope je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.