Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Družbenogeografske značilnosti Evrope

Na 213 straneh z vsebino se nahaja več kot 140 fotografij in slik ter okrog 10 animacij in 40 zemljevidov. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.


Poglavja

Uvod    
Splošne značilnosti    
Naselja    
Verska sestava    
Narodnostna in jezikovna sestava    
Migracije    
Gospodarstvo in politika    
Kmetijstvo    
Storitvene dejavnosti    
Rudarstvo in energetika    
Industrija    
Promet    
Ekološki problemi in degradacija okolja    
Slovenija v Evropi in svetu    
Tematski zemljevidi    
Statistični podatki po državah    
Statistični podatki po temah

Vstopi

Tematika:
Oznake: ,

Opis

Spletne strani / zgoščenka Družbenogeografske značilnosti Evrope so v osnovi zasnovane kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku geografije v tretjem letniku gimnazij. Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta, učbenika in maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka geografije. Učni cilji so usklajeni tudi s cilji v učnem načrtu za pouk geografije v osnovni šoli in sicer v sedmem razredu devetletke. Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te.

Spletne strani se lahko uporabljajo pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporabljajo kot osnovni vir vsebine ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).
Številne animacije, podprte s slikovnim gradivom omogočajo uporabniku nazorno prostorsko predstavo o lokaciji in videzu določenih pokrajin, tipičnega rastlinstva, tipih podnebja in mnogih drugih značilnostih.
S pomočjo tipa animacije, v kateri lahko uporabnik sam izbere želene tematske zemljevide na isti podlagi in jim določi prosojnost, s čimer si lahko po potrebi sestavi želen zemljevid.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Zahtevnejše naloge , katere so primernejše za srednje šole, so označene z *. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure. Naloge so zasnovne tako, da velikokrat vsebujejo tudi slike, zemljevide ali statistično gradivo, s pomočjo katerih se uporabnik uri v tolmačenju navedenih virov.

Izdelek Družbenogeografske značilnosti Evrope vsebuje tudi dve poglavji s statistični podatki. V prvem poglavju so statistični podatki podani po državah, v drugem pa po posameznih temah, z možnostjo primerjave podatkov med državami, tudi s Slovenijo, Evropsko unijo in svetovnim povprečjem. Za učence v osnovnih šolah so v omenjenih poglavjih zanimivi predvsem zemljevidi s posameznimi državami, njihovimi prestolnicami in zastavami. Za dijake so primernejši predvsem statistični podatki, na osnovi katerih se dijaki urijo v interpretaciji statističnega gradiva, kakor tudi v pridobivanju znanja, saj so podatki novi (večina podatkov izvira iz zadnjega popisa prebivalstva, oz. je izpeljana iz statističnih indeksov za leto 2007).

Temeljni namen spletnih strani / zgoščenke Družbenogeografske značilnosti Evrope je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.