Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Naravnogeografske značilnosti Evrope

Na 123 straneh z vsebino se nahaja več kot 80 fotografij in slik ter okrog 10 animacij.  Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.


Poglavja

Uvod
Geologija in tektonika
Morja
Relief
Vodovje
Podnebje
Prsti
Rastlinstvo in živalstvo
Tematski zemljevidi

 

Vstopi

Tematika:
Oznake: ,

Opis

Spletne strani / zgoščenka Naravnogeografske značilnosti Evrope so v osnovi zasnovane kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku geografije v tretjem letniku gimnazij. Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta, učbenika in maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka geografije. Učni cilji so usklajeni tudi s cilji v učnem načrtu za pouk geografije v osnovni šoli in sicer v sedmem razredu devetletke. Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te.

Spletne strani se lahko uporabljajo pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporabljajo kot osnovni vir vsebine ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).
Številne animacije, podprte s slikovnim gradivom omogočajo uporabniku nazorno prostorsko predstavo o lokaciji in videzu določenih pokrajin, tipičnega rastlinstva, tipih podnebja in mnogih drugih značilnostih.
S pomočjo tipa animacije, v kateri lahko uporabnik sam izbere želene tematske zemljevide na isti podlagi in jim določi prosojnost, s čimer si lahko po potrebi sestavi želen zemljevid.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Zahtevnejše naloge, katere so primernejše za srednješolski nivo so označene z *.  Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure. Naloge so zasnovne tako, da velikokrat vsebujejo tudi slike, zemljevide ali statistično gradivo, s pomočjo katerih se uporabnik uri v tolmačenju navedenih virov.

Temeljni namen spletnih strani / zgoščenke Naravnogeografske značilnosti Evrope je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.